Teoriprovet

Det teoretiska provet består av totalt 70 frågor som ska besvaras inom en tidsram av högst 60 minuter ibland kan mer tid fås. För att betraktas som godkänt måste åtminstone 60 frågor besvaras korrekt. Frågorna är av flervalskaraktär, vilket innebär att provdeltagaren måste välja ett av de fyra fördefinierade svarsalternativen, varav ett är det riktiga svaret på varje fråga.

Praktiska prov

Det praktiska provet omfattar tre separata delprov där du har möjlighet att demonstrera din förmåga
att korrekt och säkert hantera vapen. Dessa inkluderar:
 Grundprov kulgevär - Högviltprov - Hagelprov

Under provet får du skjuta mot olika former av mål som stillastående älgfigurer, löpande älgfigurer och lerduvor. Du behöver bli godkänd på alla delproven för att få din jägarexamen i Skåne. Underkänns du på någon del måste du göra om hela det praktiska provet.

Praktiskt Grundprov kulgevär

Läs om det praktiska grundprovet för kulgevär.

Provet innehåller två moment

 1. Säker kulgevärshantering
 2. Precisionsskjutning

Vid moment 1 används provbanans vapen, ett kulgevär med cylindermekanism.

Vid moment 2 tillhandahåller provbanan ett kulgevär i klass 1-4

I moment säker kulgevärshantering ska provtagaren uppvisa en godtagbar vana och hantering av ett kulgevär.  Kunna ladda vapnet, göra patron ur samt hantera vapnet korrekt i hela provmomentet.

I moment precisionsskjutning ska provtagaren skjuta två 4-skottserier mot en tavla på 80 meters avstånd. Den fösta serien skjuts från skjutbänk med stöd. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 12 cm. Den andra serien skjuts med så kallat ”jägarmässigt stöd”, t ex med stöd mot en stolpe sittande eller stående eller med stöd av en så kallad ”skjutkäpp”. De fyra skotten ska sitta samlade inom en cirkel med diametern 17 cm.

Blir man underkänd i moment 1, vapenhanteringen, avbryts provet och hela provet blir underkänt.

Blir man godkänd i moment 1 men blir underkänd i skyttet i moment 2 erbjuds möjlighet till omprov i moment 2 (max två omprov samma dag).


Praktiskt högviltprov/ kulgevär

Läs om det praktiska högviltprovet med kulgevär.

Det praktiska högviltprovet kulgevär ska vara utformat som respektive jägarorganisations älgskytteprov och innehålla

 1. Skjutning mot stillastående älgfigur
 2. Skjutning mot löpande älgfigur

Provtagare ska avlägga provet med kulgevär i Klass 1 inför förordnad provledare för jägarexamen på godkänd älgskyttebana.

Vid provtillfället får provtagaren skjuta maximalt 9 stycken 4-skottsserier på älgbanan. Av dessa 9 serier måste minst 3 serier vara godkända för att provet ska bli godkänt.

En serie består av två skott mot stillastående älgfigur och två skott mot löpande älgfigur. Första skottet skjuts mot stillastående figur, efter ett par sekunder startar älgen och nästa skott skjuts mot löpande älgfigur. Proceduren upprepas sedan från andra hållet. 

För att serien ska vara godkänd måste alla 4 skott vara inom träffområdet på älgfiguren (Svenska Jägareförbundets reglemente för älgskyttemärket).

Provet får skjutas med cylinderrepeterande, halvautomatiskt och pumprepeterande kulgevär i klass 1.

Så kallad enkel skjutkäpp (en stödjepunkt i marken) får användas. Även stödkäpp som stödjer med en punkt i midjan får användas. Käppen får vara försedd med en klyka i änden.

Praktiskt hagelgevärsprov

Moment som ingår i hagelgevärsprovet.

Praktiskt hagelgevärsprov innehåller fyra moment:

 1. Säker hagelgevärshantering
 2. Avståndsbedömning
 3. Lerduveskjutning
 4. Skjutning mot markmål

Momenten 1 och 2 får utföras som ett enda moment – kombinationsprov. För att bli godkänd ska provtagaren godkännas i samtliga moment.

Säker hagelgevärshantering

Vid Säker hagelgevärshantering ska provtagarens förmåga att hantera sitt hagelgevär säkert prövas på två sätt:

 • Speciell hagelgevärshantering, där provtagaren ska utföra vissa handlingar med ett hagelgevär på en särskild provplats. Vapenhanteringen kontrolleras och bedöms därvid i detalj enligt ett särskilt program.
 • Allmän hagelgevärshantering, där provtagarens vapenhantering ska kontrolleras och bedömas allmänt i samband med att avståndsbedömning, lerduveskjutning och skjutning mot markmål genomförs.

För att kunna godkännas måste provtagarens vapenhantering vara helt korrekt och vapen vanan i övrigt godtagbar.

Avståndsbedömning

Vid avståndsbedömning ska provtagarens förmåga att bedöma om ett mål är inom eller utom hagelhåll prövas.

Sammanlagt visas sex viltfigurer, fem däggdjursfigurer samt en fågelsiluett mot fri himmel. Provtagaren ska markera ett skott med geväret mot de figurer provtagaren anser vara inom hagelhåll samt avstå skott mot de figurer som är utom hagelhåll.

För att bli godkänd måste provtagaren göra rätt bedömning på samtliga sex figurer.

Notera!

Fågelsiluett (gås- eller andfigur) samt rådjursfigur är inom hagelhåll på ett avstånd 15-20 meter från provtagaren.

Nämnda figurer kan vid provet också vara placerade utom hagelhåll från provtagaren och är då placerade på 30 meters avstånd.

För övriga djurfigurer, till exempel räv, hare och grävling är dessa placerade mellan 15-20 meter från provtagaren om de är inom hagelhåll och på 30-40 meter om de är placerade utom hagelhåll.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren inte markerar skott mot något av målen utom skotthåll och att man markerar skott mot samtliga mål inom skotthåll.

Kombinationsprov (i förekommande fall då moment 1 och 2 slås ihop)

Vid kombinationsprov ska provtagaren förflytta sig efter en markerad stig, utefter vilken förekommer vissa hinder och där provtagaren på sex platser ges möjlighet att markera skott med sitt gevär mot viltfigurer.

För att kunna godkännas krävs att provtagaren uppfyllt samma krav som gäller för säker vapenhantering och avståndsbedömning.

Lerduveskjutning

Vid lerduveskjutning ska provtagaren skjuta mot sex lerduvor som kastas rakt ut och bort från en plats omedelbart intill provtagaren – frånskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott mot varje duva.

Minst fyra träffade duvor krävs för godkänt.

Observera att provtagaren i "färdigställning"  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då lerduvan kastas.

Markmål

Vid skjutning mot markmål ska provtagaren skjuta mot ett vänstergående och ett högergående mål på 20 meters avstånd – sidskott. Provtagaren får ladda och avlossa två skott per löp. Båda målen ska träffas för att provet ska vara godkänt.

Som träff/godkänt ska minst åtta hagel (US nr 7, 2,5 mm - US nr 7,5, 2,4 mm) vara inom träffområdet (Ø 9 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för har- och rävfigur, eller 28 hagel inom träffområdet (Ø 18 cm, placerat över lung-hjärtområdet) för rådjursfigur.

Observera att provtagaren i "färdigställning"  inte får hålla kolvkammen högre än armhålan. Vapnet får lyftas till axeln först då målet har startat.

Om du underkänns

Den som helt eller delvis underkänts i prov har rätt att avlägga nytt prov

 • Vid underkänt teoretiskt prov får provtagaren mot erläggande av ny provavgift göra nytt försök annan dag.
 • Omprov av helt underkänt prov eller på grund av fusk eller uppenbart undermålig vapenhantering avbrutet prov, får inte göras samma dag.
 • Om endast ett av momenten avståndsbedömning, lerduveskjutning eller skjutning mot markmål i hagelgevärsprovet underkänts, får enligt provledarens bestämmande högst två omprov av det underkända momentet göras samma dag. Vid omprov ska provledaren se till att viss tid förflyter mellan varje försök.
 • Motsvarande gäller om momentet precisionsskjutning i praktiskt grundprov kulgevär underkänts.
 • Provtagare som inte blir godkänd efter maximalt antal omprov får återkomma annan dag och, mot erläggande av omprovsavgift, göra två nya försök i det aktuella momentet.